HongKong

Sponsor

Your company logo

Become a sponsor - support your country!

More info

Achievements
10 medals
0 medals
HongKong flag
Statistics
  • 703
  • 0
  • 19
  • 46 701 195
  • 3 873 276
  • 5
  • 0
Statistics
Wars
Current: 0
Won: 0
Lost: 0
Statistics
1 lee-bee 10 611 459 11 63 168 1 259 448 3 182 900
2 yan-yan 3 851 259 7 10 37 0 7 522 768 594
3 jung-pu 3 790 143 9 22 1 099 0 4 668 850 269
4 fiofolin 3 732 138 15 72 92 0 284 084 2 337 616
5 chunling 3 480 779 7 6 25 0 1 403 445 019
6 mui-hun 2 472 843 6 11 185 3 29 410 756 576
7 yanjin 2 322 105 0 11 39 0 212 34 323
8 songtsu 2 101 097 4 33 92 0 29 773 4 177 849
9 sun-gu 2 077 141 2 7 25 2 51 465 863 576
10 Quon 1 905 963 1 50 2 24 1 799 47 502
11 tum-bi 1 896 922 3 5 65 3 173 758 1 693 009
12 chung-li 1 694 576 7 22 51 1 2 591 199 933
13 tung-lee 1 615 747 2 3 440 0 2 616 159 194
14 wun-feng 1 513 174 3 11 25 18 250 329 540
15 king-sun-lee 1 165 251 1 8 63 0 1 780 149 951
16 hui-hing 724 411 2 42 9 21 1 103 37 009
17 chanzun 562 045 3 5 29 5 7 422 101 278
18 fun-ling 464 176 1 12 8 0 273 31 092
19 jun-sun 372 050 1 0 3 0 0 604
20 nagatomo 347 908 7 6 13 0 3 172 89 122